Cyberbezpieczny Samorząd

Tytuł Projektu:  "Cyberbezpieczny Powiat Rypiński"
Program:   Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Całkowita wartość projektu: 848 730 zł
Kwota dofinansowania: 848 730 zł       
Termin realizacji Projektu: 2024-2025
Ogólny opis projektu: Powiat rypiński realizuje projekt, w których przewidziano szereg działań, podnoszący poziom cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie. Zaplanowano m.in: opracowanie polityk i procedur z zakresu  bezpieczeństwa, audyty bezpieczeństwa, zakup serwerów,  programów zarządzających aktywami IT, oraz  szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Realizacja projektu ma za zadanie  zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek powiatu , poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych .

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest wsparcie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki, w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2024r.

 

 

Projekty realizowane w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020

Projekty trwające:

                                             

 

CYFROWY POWIAT

POWIAT RYPIŃSKI realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach konkursu grantowego  „Cyfrowy Powiat”

Celem projektu jest realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz dla jednostek podległych

Powiat Rypiński realizuje Projekt pn. „Cyfrowy Powiat”. Projekt  jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 Celem projektu jest realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz dla jednostek podległych w tym dla Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty i Domu Dziecka. Sprzęt jest niezbędny w celu szybkiego i łatwego przełączenia się na tryb pracy zdalnej w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub innych zagrożeń uniemożliwiających pracę stacjonarną.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone również na zakup aplikacji Vulcan (dla Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty). W ramach projektu sfinansowane zostanie również szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Okres realizacji projektu: do 13 października 2023 r.

W ramach oszczędności finansowych uzyskanych w trakcie realizacji projektu grantowego podjęto działania podyktowane zaleceniami wynikającymi z otrzymanej Diagnozy cyberbezpieczeństwa wykonanej dla Powiatu Rypińskiego.

                                                                          

POWIAT RYPIŃSKI realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie oraz budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie”. Zadanie jest finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” i realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem zadania jest poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie dla uczniów szkoły i ich opiekunów ze szczególnymi potrzebami m.in. osobami z dysfunkcją wzroku, słuchu, niepełnosprawnością narządu ruchu. Co do zasady wszyscy obywatele powinni mieć równe szanse uczestniczenia w życiu społecznym. Niestety osoby niepełnosprawne, które stanowią spory odsetek społeczeństwa spotykają się na co dzień z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się oraz dostęp do usług społecznych. W związku z tym w ramach przedmiotowego zadania Powiat Rypiński planuje działania prowadzące do wyrównywania możliwości normalnego funkcjonowania poprzez ułatwiony dostęp do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach przedmiotowego zadania poprawa dostępności architektonicznej polegać będzie m.in. na przebudowie trzech pochylni  oraz budowie trzech nowych pochylni wraz z remontem zewnętrznych schodów prowadzących do budynków szkoły. Natomiast poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku starostwa polegać będzie m.in. na zakupie: przenośnego systemu pętli indukcyjnej do zastosowań indywidualnych, zestawu pętli indukcyjnej do obsługi indywidualnej, tabliczek na drzwi wewnętrzne wykonanych z pleksi z brajlem, kolorowym poddrukiem, tabliczki na drzwi wejściowe z brajlem i poddrukiem format A4 z PMMA, lupy elektronicznej, krzesła zapewniającego szybką, łatwą i bezpieczną ewakuację osób, elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką, linii naprowadzających i planów tyflograficznych z PMMA, z poddrukiem i opisem w brajlu.

 

Termin realizacji zadania 02.11.2022 - 30.09.2023 r.

Wartość grantu:  250 000 PLN

 

"Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu"

https://projekty.syntea.pl/nowe-kwalifikacje-i-dodatkowe-uprawnienia-motorem-rozwoju-mieszkancow-regionu/

 

Projekt "Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu"

                                                             

1. Cel projektu

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę techników i  Branżowej Szkoły I stopnia z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2023. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 880 uczniów  oraz 14 nauczycieli kształcenia zawodowego, funkcjonujących w:

 • Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
 • Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,
 • Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

Grupy docelowe projektu:

 • Uczniowie szkół zawodowych
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

2. Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie:

 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne podnoszące kompetencje zawodowe uczniów,
 • kursy ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych.,
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • wyjazdy zawodoznawcze,
 • wyjazdy na targi branżowe
 • staże

Nauczyciele:

 • Kursy i szkolenia
 • Studia podyplomowe

 

3.   Planowane do osiągnięcia rezultaty (wskaźniki) po zakończeniu projektu:

 

 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – ogółem 14 nauczycieli
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  i praktykach u pracodawcy – 180 uczniów
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu  – 14 nauczycieli
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EF – 3 szkoły
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie – 880 uczniów
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 704 uczniów
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 240 uczniów
 • Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu - 160 uczniów

 

Wartość ogółem projektu – 3 237 749,00

Kwota dofinansowania – 2 913 959,00

Wkład własny – 323 790,00

 

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa i udział w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorami szkolnymi w :

 • Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – Pani Małgorzata Podgórska oraz Pani Wioletta Borczyńska
 • Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie – Pani Izabela Rywocka – Toboła i Pan Jacek Aranowski
 • Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – Pani Marta Bednarczuk

Biuro projektu: ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biuro nr 113, tel. 54-280-24-32

Koordynatorem projektu jest Pani Monika Tomaszewska, Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Rypinie

Dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Regulamin rekrutacji

ZS nr 2 formularz zgłoszenia

ZS nr 3 formularz zgłoszenia

ZS nr 4 formularz zgłoszenia

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu 2022

Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu

 

"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

                                                                        

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł

Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł                   

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu  zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
  z COVID-19 :

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,

- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,

- niepubliczne ZOL/ZPO,

- schroniska,

- noclegownie,

- komenda wojewódzka policji,

- komenda wojewódzka straży pożarnej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- środowiskowe domy samopomocy,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a
w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,

-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

- Dzienne Domy Pobytu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

 -  finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;

- udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

- zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

                                                 

Projekty zrealizowane:

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Powiat Rypiński w dniu 19 lipca 2021 roku podpisał porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

 

Zadanie publiczne polega na dofinansowaniu działalności Dziennego Domu Pobytu Senior+ w

okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. - czyli 5 m-cy dla 30 podopiecznych. Przewidziane działania

związane są z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia.

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób

niesamodzielnych. DDP Senior+ będzie funkcjonował przez okres 18 m-cy (zadanie dofinansowane dotacją dotyczy tylko 5 miesięcy w 2021 r.), 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 7.30-15.30 (łącznie 40 h/tyg). Placówka jest przeznaczona dla 30 podopiecznych.

W czasie godzin funkcjonowania podopieczni otrzymują 2 posiłki, w tym jeden posiłek ciepły.

Zapewniony jest transport do placówki oraz po zakończonych zajęciach transport do miejsca

zamieszkania a także udział w imprezach integracyjnych oraz w wyjściach kulturalnych (np. sztuki

teatralne, kino, koncerty, imprezy okolicznościowe).

Do ramowego planu zajęć podopiecznych oprócz usług w zakresie opieki, wprowadzone zostały działania mające na celu aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej m. in.:

- zajęcia indywidualne i grupowe terapeutyczne, zajęcia pomagające rozwinąć zainteresowania i

kompetencje interpersonalne podopiecznych,

- biblioterapia, czyli terapia poprzez literaturę, inaczej ukierunkowane czytelnictwo, dostarczające tematów do rozmów, nowego spojrzenia na własne problemy. Biblioteka będzie wyposażona w rozwijające zainteresowania i wzbogacające słownictwo książki i czasopisma

- choreografia-terapia tańcem i ruchem pozwalająca uzyskać harmonię ,równowagę, samorealizację

- silwoterapia to metoda terapeutyczna, która opiera się na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie

natury pośród drzew odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego

rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie. Przebywanie na świeżym powietrzu wśród przyrody napawa każdego pozytywną energią

- zajęcia teatralne, wpływające korzystnie na rozwój, ćwiczące pamięć i koncentrację, rozwijające

koordynację wzrokowo-suchowo-motoryczną)

- zajęcia rehabilitacyjne (zajęcia indywidualne lub grupowe, prowadzone wg zapotrzebowania i

predyspozycji uczestników) –różne ćwiczenia czynne i bierne, wymagające obciążenia, oddechowe,

masaż itd.);

- zajęcia muzyczne mające wpływ na lepsze samopoczucie i pozytywny nastrój, pozwalające na redukcję napięcia psychicznego oraz rozwijanie swoich zainteresowań, wspólne śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, granie na prostych instrumentach muzycznych, słuchanie muzyki, udział w koncertach

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (m.in. malowanie, prace na szkle,

hafciarstwo, decoupage).

Grupą docelową zadania publicznego są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne

zawodowo, które ukończyły 60 lat. Osoby te ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność,

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Adresaci zadania publicznego są zagrożeni wykluczeniem społecznym, ponieważ unikają kontaktów z innymi osobami, często nie mają ochoty wychodzić z domu lub nie mają takiej możliwości ze względu na trudności z poruszaniem lub brakiem dostępu do środków transportu-głównie na wsiach i w małych miejscowościach. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby niesamodzielne będą miały możliwość spotkania się z innymi osobami, wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych a także skorzystać z pomocy rehabilitanta.

 

 Koszt realizacji całego zadania wyniósł  265 100,00 zł w tym dotacja z Programu Senior+ - 53 400,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 211 700,00 zł

Placówka rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 02.08.2021 roku i jest przeznaczona dla 30 podopiecznych. Podmiotem prowadzącym Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Rypinie jest samodzielna jednostka samorządu.

    

 

"Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja" 

                                             dobry zawód lepsza przyszłość II edycja

 

 1. Cel projektu

 

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę techników i  Branżowej Szkoły I stopnia z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2021. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 700 uczniów  oraz 21 nauczycieli kształcenia zawodowego, funkcjonujących w:

 

 • Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
 • Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,
 • Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.

Grupy docelowe projektu:

 • Uczniowie szkół zawodowych
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

 1. Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie:

 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne podnoszące kompetencje zawodowe uczniów,
 • kursy ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych.,
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • wyjazdy zawodoznawcze,
 • wyjazdy na targi branżowe
 • staże podnoszące umiejętności praktyczne
 • doradztwo zawodowe

Nauczyciele:

 • Kursy i szkolenia
 • Studia podyplomowe

 

 1. Planowane do osiągnięcia rezultaty (wskaźniki) po zakończeniu projektu:

 

 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – ogółem 21 nauczycieli
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  i praktykach u pracodawcy – 160 uczniów
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu  – 21 nauczycieli
 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EF – 3 szkoły
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie – 700 uczniów
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego – 2 nauczycieli
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 600 uczniów
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego - 2 nauczycieli
 • Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu - 150 uczniów
 • Liczba uczniów szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – 100 uczniów

     
      4. Wartość całkowita projektu – 1 726 538,40 zł

         Kwota dofinansowania z EFS – 1 553 884,56 zł

         Kwota wkładu własnego – 172 653,84 zł

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa i udział w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z koordynatorami szkolnymi w :

 • Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie – Pani Małgorzata Podgórska
 • Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie – Pani Izabela Rywocka - Toboła
 • Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu – Pani Marta Bednarczuk

Dokumenty rekrutacyjne można uzyskać u koordynatorów szkolnych oraz w biurze projektu, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biuro nr 113, tel. 54-280-24-32

 koordynatorem projektu jest Pani Monika Tomaszewska, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Rypinie

 

 Dokumenty:

Załącznik do deklaracji

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin

Poświadczenie dyrektora szkoły

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

ZS nr 4 formularz zgłoszenia

ZS nr 3 formularz zgłoszenia

ZS nr 2 formularz zgłoszenia

STAŻE 2020 - dokumenty

Regulamin rekrutacji na staże

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Załącznik do deklaracji - staże

ZS nr 2 formularz zgłoszenia

ZS nr 3 formularz zgłoszenia

ZS nr 4 formularz zgłoszenia

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych

 

"Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"

1

Projekt „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” był realizowany w latach 2017 - 2021. Wartość całkowita projektu wyniosła: 2 842 793,08 zł, natomiast kwota dofinansowania: 2 358 905,38 zł. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Beneficjentem projektu był Powiat Rypiński. Projekt realizowany był  w partnerstwie. Partnerem projektu była Gmina Miasta Rypin, która to jest właścicielem działki przynależącej do Liceum Plastycznego oraz organem prowadzącym tę szkołę.

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu praktycznej nauki zawodu poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia w poszczególnych placówkach dydaktycznych.

Przedmiotem projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" był zakup wyposażenia (w tym narzędzia informatyczne) dla 21 pracowni w 4 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego, ponadto jedna z pracowni objętych projektem została wyremontowana.
W ramach projektu zakupiono wyposażenie do następujących pracowni:

1. Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie:

a) Pracownia urządzeń techniki komputerowej

b) Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych

c) Pracowania aplikacji internetowych

d) Pracowania logistyczna

e) Pracownia fryzjerska

f) Pracowania mechatroniczna – warsztaty

 

2. Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie:

a) Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

b) Pracownia maszyn i urządzeń rolniczych

c) Pracownia pojazdów silnikowych

d) Pracownia przepisów ruchu drogowego

e) Warsztaty szkolne

f) Pracownia urządzeń techniki komputerowej

g) Pracownia sieci i systemów sieciowych

h) Pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych

i) Pracowania komputerowych technik multimedialnych (wraz z remontem)

j) Pracownia drukowania cyfrowego

k) Pracownia kształcenia praktycznego w zawodzie technik pojazdów samochodowych

 

3. Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu:

a) Centrum multimedialne

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rypinie – Liceum Plastyczne w Rypinie:

a) Pracownia rzeźby

b) Pracownia grafiki cyfrowej

FILM:

Zdjęcia:

   

   

   

   

  

   

                                                                                   

"Projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

4

5

„Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Powiat Rypiński w dniu 2 września 2020 roku podpisał porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z adaptacją budynku gospodarczo-garażowego na potrzeby Dziennego Domu typu Senior+ w Rypinie. Zakupiono również wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Koszt realizacji całego zadania wyniósł  1103082,66 zł, w tym dotacja z Programu Senior+ - 300 000,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 444 458,70 zł oraz środki własne oferenta - 358 623,96 zł

Placówka rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 02.08.2021 roku i jest przeznaczona dla 30 podopiecznych. Podmiotem prowadzącym Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Rypinie jest samodzielna jednostka samorządu. W ramach funkcjonowania placówki, seniorzy zostali objęci następującymi usługami:

 - socjalne, w tym posiłki (dwa posiłki, w tym przynajmniej jeden posiłek gorący)

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej i kinezyterapii,

- rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie

- terapii zajęciowej.

Zadanie pod nazwą Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+ zostało zrealizowane zgodnie z Programem Wieloletnim SENIOR+  na lata 2015-2020.

 

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie”

                                

Powiat Rypiński zrealizował projekt pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie” w okresie od 01.03.2019 do 30.06.2021 roku, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Produktami realizacji projektu są:

- Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.

Rezultatami realizacji projektu są:

- Liczba osób korzystających z nowych lub zaadoptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 14 osób

Zakres i harmonogram realizacji projektu obejmował:

1. Prace przygotowawcze - opracowanie studium wykonalności: 04.2019-10.2019

2. Wkład rzeczowy - grunt będący własnością Wnioskodawcy: 03.2019

3. Roboty budowlane, łącznie z dokumentacją techniczną: 10.2019-12.2020

4. Zakup wyposażenia: 10.2020-03.2021

5. Nadzór inwestorski: 10.2019-12.2020

6. Promocja projektu: 10.2019-06.2021

W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano nowoczesny budynek dla 14 podopiecznych, który został odpowiednio wyposażony w niezbędny sprzęt.

Wynikiem realizacji projektu jest placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego.

 Zaplanowane działania projektowe przyczyniły się do zwiększenia dostępu do usług społecznych. Dzięki realizacji inwestycji, osoby wymagające objęcia pieczą zastępczą mogą skorzystać z tej formy wsparcia bez dłuższego oczekiwania oraz nie ma konieczności przenoszenia dzieci i młodzieży decyzją Sądu w inne regiony kraju. Zatem przedsięwzięcie przyczyniło się do tego, że mieszkańcy regionu uzyskali większy dostęp do usług społecznych.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 4 384 598,17 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR wyniosła 3 288 448,63 zł. Powiat Rypiński na realizację inwestycji przeznaczył  1 096 149,54 zł środków własnych.

   

 

"Pomagamy skutecznie"

                                                                  

„Dobry zawód – Lepsza przyszłość”

6

Dokumenty:

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie

„Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”

7

Dokumenty:

Zespół Szkół nr 2

szkoła ekonomik korytarz  korytarz ekonomik łazienka

"Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie"

22

 

"Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"

23

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917”

24

 


 

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

"Nowe Umiejętności - Nowe Wyzwania 3"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25

"Dobry Zawód - Lepszy Start"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

25

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 5 w Rypinie"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26

"Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27

"DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego."Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2829 30

"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"
Projekt realizowany w ramach priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

313244