Projekty realizowane w latach 2014 - 2020
 

Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie

Powiat Rypiński otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w Domu Dziecka w Rypinie. Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku oraz dostosowanie istniejącego obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów. Poza tym w ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę orynnowania i rur spustowych, wykonanie opaski wokół budynku, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do nowego układu funkcjonalnego budynku, wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, modernizację instalacji wentylacji, instalacji przeciwpożarowej oraz instalacji teletechnicznej, wymianę nawierzchni tarasu, zakup wyposażenia pomieszczeń. Ponadto planuje się demontaż ogrodzenia wzdłuż drogi dojazdowej celem spełnienia wymogów przeciwpożarowych dotyczących minimalnej szerokości drogi pożarowej.

Za budynkiem Domu Dziecka, w miejscu znajdującego się obecnie zniszczonego placu zabaw, projektuje się urządzenie nowego, ogrodzonego miejsca rozrywki z częścią fitness.

Wartość projektu opiewa na 1 056 999,92 zł, w tym 539 809,85 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2018 r.

 

Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego

Przedmiotem projektu Powiatu Rypińskiego pn. „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" jest zakup wyposażenia (w tym narzędzi informatycznych) dla 21 pracowni zlokalizowanych w 4 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Rypińskiego: Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu i w Liceum Plastycznym w Rypinie. Ponadto jedna z pracowni objętych projektem zostanie kompleksowo wyremontowana.
W przypadku ZS nr 2 nastąpi cyfryzacja oraz wyposażonych zostanie 6 pracowni: urządzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych, logistyczna, fryzjerska i mechatroniczna. Zaplanowano także cyfryzację placówki poprzez realizację następujących działań: utworzenie 2 klasopracowni komputerowych, położenie infrastruktury sieci komputerowej, połączenie segmentów sieci łączem światłowodowym, utworzenie systemu hot-spot na terenie szkoły, modernizacja serwerowni.
W ZS nr 3 planuje się doposażenie 10 pracowni oraz remont dla jednej z nich. Dodatkowo w ramach projektu wykonana zostanie sieć światłowodowa. W wyniku realizacji projektu doposażone zostaną następujące pracownie: podstaw konstrukcji maszyn, pracownia maszyn i urządzeń rolniczych, pracownia pojazdów silnikowych, pracownia przepisów ruchu drogowego, warsztaty szkolne, pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia sieci i systemów sieciowych, pracownia poligraficznych procesów przygotowawczych, pracownia komputerowych technik multimedialnych (wraz z remontem) i pracownia drukowania cyfrowego.
 W ZS nr 4 nastąpi doposażenie 3 sal: pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie technik pojazdów samochodowych, pracowni geodezyjno-kartograficznej i Centrum multimedialnego.
W Zespole Szkół Miejskich – Liceum Plastycznym doposażone zostaną 2 sale: rzeźby oraz grafiki cyfrowej i warsztatowa.
Inwestycja przewidziana w projekcie jest dostosowana do regionalnego rynku pracy i ma na celu ułatwienie zdobycia pracy w zawodach, które według Wojewódzkiego Urzędu Pracy określane są jako deficytowe lub pozostające w równowadze. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego tzn. z pracodawcami, organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy czy szkołami wyższymi.
Realizacja projektu trwa od III kwartału 2016 r., a zakończy się w III kwartale 2018 r. Wartość projektu wynosi 3 649 990,00 zł, w tym 3 102 491,50 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” został opracowany w Starostwie Powiatowym w Rypinie, a następnie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności

Powiat Rypiński realizuje projekt zatytułowany „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” - przygotowany w Starostwie Powiatowym w Rypinie. 
Projekt pozwoli na przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych u pracodawców w kilkunastu branżach. Pod czujnym okiem opiekunów, w kilkudziesięciu wytypowanych zakładach pracy, aż 215 osób (107 - w 2016 r. i 108 – w 2017 r.) zdobywać będzie nowe umiejętności. Podczas 150 godzin wakacyjnego stażu młodzi ludzie poznają praktyczną stronę zawodu w którym się uczą. Stażyści zostaną wyłonieni w drodze rozmów rekrutacyjnych organizowanych z udziałem pracodawców. W dalszej kolejności zostaną opracowane programy stażowe, na podstawie których uczniowie będą wykonywać swoje obowiązki w zawodach: technik handlowiec, ekonomista, logistyk, spedytor, informatyk, usług fryzjerskich, mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, przetwórstwa mleczarskiego, technologii żywności, agrobiznesu, turystyki wiejskiej, architektury krajobrazu, budownictwa, pojazdów samochodowych, geodezji. W projekcie wezmą udział także uczniowie Liceum Plastycznego.
Powiat Rypiński jako organizator projektu zapewnia m.in. stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW i odzież roboczą.
Wartość projektu naszego powiatu wynosi 579 637,50 zł, w tym 550 655,62 zł to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

„Dobry zawód – Lepsza przyszłość”

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponował wsparcie na realizację 11 powiatowych projektów dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego. To pieniądze na wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizację dodatkowych zajęć, praktyk i staży u pracodawców, a także kursów dokształcających dla nauczycieli. Fundusze trafią także do naszego powiatu, który będzie realizował projekt „Dobry zawód-Lepsza przyszłość".W ramach rozstrzygniętego naboru wniosków 11 powiatów (i miast na prawach powiatu) prowadzących szkoły zawodowe otrzyma w sumie 15,6 milionów złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi na organizację dodatkowych zajęć i szkoleń dla uczniów, które pomogą im zdobyć nowe uprawnienia i potwierdzić kwalifikacje (kursy z zakresu obsługi pojazdów, spawania, mechatroniki w rolnictwie, pracy w programach graficznych i AutoCad, prowadzenia rachunkowości czy organizacji żywienia i usług gastronomicznych). Zaplanowano też realizację staży i praktyk dla uczniów u pracodawców, a także zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów. W niektórych szkołach powstaną szkolne punkty informacji i kariery. Skorzystają też nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.W naszym powiecie zrealizowany zostanie projekt „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rypińskiego. Uczniowie zostaną objęci następującymi formami wsparcia: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności praktyczne uczniów, kursy i szkolenia warsztatowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia na uczelniach wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na konkretnym stanowisku pracy. Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe zgodnie z listą MEN. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 660 uczniów oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.Wartość projektu to 1 924 500,00 zł, w tym 1 635 825,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja  projektu potrwa od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r.  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917”

15 listopada 2017 r. w Toruniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, została podpisana umowa dotycząca przekazania dofinansowania dla Powiatu Rypińskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokument sygnowali starosta Zbigniew Zgórzyński i wicestarosta Marek Tyburski, kontrasygnowała go skarbnik powiatu Barbara Małecka. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpis na umowie złożyła Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość zadania opiewa na kwotę 3 386 502,99 zł, z czego 2 878 527,54 (85%) to dofinansowanie z funduszu EFRR, natomiast 507 975,45 zł to wkład własny Powiatu Rypińskiego. 
Realizacja projektu trwała do 31.12.2017 r. Przebudowa tej trasy obejmowała m.in. usunięcie drzew, korytowanie drogi, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, ułożenie geosiatki z włókien szklanych na całej szerokości nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych zasilanego energią słoneczną i wiatrową, budowę oświetlenia hybrydowego oraz budowę barier ochronnych.


Projekt pt. Dobry zawód - Lepsza przyszłość

Opis projektu: 

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę 15 techników, 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 1 Liceum Plastycznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy  w terminie do 30 września 2019 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 660 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego funkcjonujących w:

Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,

Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rypinie (Liceum Plastyczne).

Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach - technik: ekonomista, logistyk, informatyk, mechatronik, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności, mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, mleczarstwa, cyfrowych procesów graficznych, geodeta, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, budownictwa, ZSZ: kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowe oraz Liceum Plastycznego - specjalność: reklama wizualna, projektowanie graficzne, fotografia artystyczna. Grupę docelową stanowią również nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczniowie zostaną objęci następującymi formami wsparcia: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności praktyczne uczniów, kursy i szkolenia warsztatowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych., wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia na uczelniach wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na konkretnym stanowisku pracy. Wszystkie formy wsparcia zostały zaplanowane na podstawie diagnoz przygotowanych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe zgodnie z listą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na realizację projektu Powiat Rypiński pozyskał środki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 w wysokości 1 635 825,00 zł. Wkład własny do projektu ustalony został na poziomie 15% środków kwalifikowanych i wynosi 288 675,00 zł.

Dokumenty:

Formularz zgłoszenia - ZS nr 2

Formularz zgłoszenia - ZS nr 3

Formularz zgłoszenia - ZS nr 4

Formularz zgłoszenia - LP

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży

Załącznik nr 2 - wniosek

Załącznik nr 3 - oświadczenie


Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

"Nowe Umiejętności - Nowe Wyzwania 3"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Dobry Zawód - Lepszy Start"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 5 w Rypinie"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego."Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"
Projekt realizowany w ramach priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013