Projekty realizowane w latach 2014 - 2020

Projekty trwające:

"Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja" 

Dokumenty:

Załącznik do deklaracji

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin

Poświadczenie dyrektora szkoły

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

ZS nr 4 formularz zgłoszenia

ZS nr 3 formularz zgłoszenia

ZS nr 2 formularz zgłoszenia

 

„Dobry zawód – Lepsza przyszłość”

Dokumenty:

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie

„Budowa hali warsztatowej przy ZS nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu”

 

„Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”

 

Projekty zrealizowane:

 

"Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie"

 

"Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"

 

"Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy-Dylewo od km 0+000 do km 2+917”

 


 

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013

"Nowe Umiejętności - Nowe Wyzwania 3"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Dobry Zawód - Lepszy Start"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 5 w Rypinie"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region"
Projekt realizowany w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego."Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"
Projekt realizowany w ramach priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013