RZĄDOWY FUNDUSZ

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 

POWIAT RYPIŃSKI

 

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na bud.

użyteczności publ. z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

Dofinansowanie: 2 000 000 zł

Całkowita wartość: 2 098 671,65 zł

 

 

Realizacja zadania zapewni oraz zwiększy dostęp do specjalistycznych usług psychologiczno-pedagogicznych, które oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie.

W ramach zadania zostanie rozbudowany i zaadaptowany 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek usytuowany przy ul. Mławskiej 54a w Rypinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zostaną wykonane niezbędne prace budowlane m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i fundamentów, wykonanie nowego pokrycia dachu, dobudowa oddzielnego wejścia do poradni, wykonanie dojść (chodników) do wszystkich wejść do budynku, remont schodów zewnętrznych. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych wejściem głównym bezpośrednio z przylegającego terenu. W budynku zaprojektowano windę umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych po całym obiekcie W budynku powstaną m.in.: sekretariat z poczekalnią dla dzieci i młodzieży, gabinet dyrektora, sala konferencyjna, sala zajęć terapeutycznych, gabinety do zajęć z dziećmi, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne/wnęka kuchenna, archiwum, pomieszczenia WC (dla personelu, petentów, osób niepełnosprawnych), serwerownia. W ramach zadania zostaną przebudowane miejsca postojowe oraz istniejące ciągi komunikacyjne, które będą wykorzystywane na potrzeby planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

_________________________________________________________________________________________________________________

                                      

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk

 

 

Dofinansowanie: 14 060 000,00 zł

Całkowita wartość: 16 562 374,28 zł

 

 

W ramach zadania zostanie wykonane:

 

w zakresie projektowym:

• dostosowanie nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR2,

• prędkość projektowa na terenie zabudowanym Vp=40 km/h,

• prędkość projektowa poza terenem zabudowanym Vp=40 km/h,

• szerokość jezdni – 5,50 m,

• obustronne pobocze szer. 0,75 m umocnione kruszywem,

• zmiana geometrii łuku poziomego w miejscowości Długie, w km 17+344

• frezowanie jezdni – profilujące,

• wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni przy użyciu siatki z do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych, wstępnie przesączona asfaltem,

• wykonanie naprawy konstrukcji jezdni w miejscach uległych deformacjom – min. 1 500 mb (deformacje powstały w wyniku nadmiernego osiadania krawędzi jezdni),

• ciąg pieszo-rowerowy – zaprojektować o szerokości 2,5 m poza terenem zabudowanym oraz chodnik o szerokości 2,5 m w terenie zabudowanym,

• zjazdy i skrzyżowania – przebudowanie, wyłącznie w niezbędnym zakresie,

• zatoki autobusowe – należy zaprojektować zatoki autobusowe w miejscowości Rusinowo oraz przebudować zatoki autobusowe w miejscowości Długie, w terenie zabudowanym,

• perony przystankowe – należy zaprojektować perony przystankowe w miejscach istniejących przystanków na całej długości przebudowywanego odcinka drogi powiatowej,

• remont lub przebudowa przepustów pod drogą w ilości 11 szt.,

• odtworzenie istniejących rowów odwadniających oraz wykonanie nowych w wymaganym zakresie,

• odwodnienie korpusu drogowego (rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa – tylko w miejscach, gdzie ciąg pieszo-rowerowy znajduje się przy krawędzi jezdni). Wody opadowe należy zagospodarować w obrębie pasa drogowego, z uwzględnieniem konieczności ich odprowadzenia do istniejących cieków wodnych,

• oznakowanie poziome i pionowe,

• elementy bezpieczeństwa ruchu,

• oświetlenie przejść pieszo-rowerowych, przecinających drogę powiatową nr 2118C – zasilane energią słoneczną i wiatrową,

• oświetlenie drogowe – w miejscowości Rusinowo,

• wycinka drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego,

• stabilizacja punktów granicznych, wyniesienie w terenie po zakończonej realizacji.

 

w zakresie realizacji robót drogowych:

• obustronną ścinkę poboczy szer. 0,75 m,

• zmiana geometrii łuku poziomego w miejscowości Długie, w km 17+344,

• frezowanie jezdni – szerokość 1 m w miejscach styku krawężników z koroną jezdni,

• ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy ścieralnej o szerokości 1m w miejscach styku krawężników z koroną jezdni,

• ciąg pieszo-rowerowy – o szerokości 2,5 m poza terenem zabudowanym oraz chodnik o szerokości 2,5 m w terenie zabudowanym,

• zjazdy i skrzyżowania – przebudowanie, wyłącznie w niezbędnym zakresie,

• zatoki autobusowe – budowa zatoki autobusowej w miejscowości Rusinowo oraz przebudować zatoki autobusowe w miejscowości Długie, w terenie zabudowanym,

• perony przystankowe –perony przystankowe w miejscach istniejących przystanków na całej długości przebudowywanego odcinka drogi powiatowej,

• remont lub przebudowa przepustów pod drogą w ilości 11 szt.,

• odtworzenie istniejących rowów odwadniających po obu stronach jezdni oraz wykonanie nowych w wymaganym zakresie,

• odwodnienie korpusu drogowego (rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa – tylko w miejscach, gdzie ciąg pieszo-rowerowy znajduje się przy krawędzi jezdni). Wody opadowe należy zagospodarować w obrębie pasa drogowego, z uwzględnieniem konieczności ich odprowadzenia do istniejących cieków wodnych,

• oznakowanie poziome i pionowe,

• elementy bezpieczeństwa ruchu,

• oświetlenie przejść pieszo-rowerowych, przecinających drogę powiatową nr 2118C – zasilane energią słoneczną i wiatrową,

• oświetlenie drogowe – w miejscowości Rusinowo,

• wycinka drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego,

• przepusty pod zjazdami – w niezbędnym zakresie,

• stabilizacja punktów granicznych, wyniesienie w terenie po zakończonej realizacji.

 

Inwestycja wykonana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na listopad 2024 r.