Przebudowa nawierzchni na trasie Rogowo-Sosnowo

W marcu 2017 r. rozpoczęła się modernizacja odcinka drogi Rogowo-Sosnowo. Wskazane zadanie, które podjęte zostało w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020”, polegało na przebudowie 4,68 km drogi. Prace obejmowały wykonanie 4 cm warstwy wyrównawczej i 4 cm warstwy ścieralnej, przebudowę istniejącego skrzyżowania trójwlotowego, budowę chodników, odtworzenie rowów odwadniających, budowę i przebudowę zjazdów wraz z przepustami, budowę 4 peronów przystankowych, wykonanie w miejscowości Sosnowo hybrydowego oświetlenia drogowego na przejściu dla pieszych, montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. Wszystko poprzedziła wycinka drzew wraz z usunięciem i wywozem karpiny. Efektem docelowym prac jest zmodernizowany trzynastokilometrowy ciąg komunikacyjny przebiegający przez miejscowości Stary Kobrzyniec – Rogówko – Rogowo – Sosnowo – Borowo – Puszcza Rządowa. Wartość robót (wraz z nadzorem inwestorskim) wynosi 2 366 031,11 zł. Połowę kosztów zadania pozyskano z budżetu państwa, pozostałą część stanowią środki Powiatu i wkład gminy Rogowo. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie.

Roboty drogowe zakończyły się 15 października 2017 r.


1 2 3

 

Przebudowa nawierzchni na trasie Wąpielsk-Półwiesk Mały

Dzięki realizacji zadania poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. Poza tym udało się osiągnąć efekt docelowy realizacji wcześniejszych etapów prac: siedemnastokilometrowy odcinek Rusinowo – Długie – Wąpielsk – Półwiesk Mały do granicy z powiatem golubsko-dobrzyńskim. Przebudowę blisko 5 km drogi z Wąpielska w kierunku Półwieska Małego rozpoczęto od wycinki drzew oraz usunięcia i wywozu korzeni. Prace obejmowały także frezowanie nawierzchni jezdni w miejscach, gdzie występują koleiny, wzmocnienie poboczy, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieranej, budowę 4 km chodników, montaż oznakowania poziomego, pionowego oraz dwóch kompletów aktywnego znaku informującego o przejściu dla pieszych. Ponadto przy pięciu przejściach dla pieszych zainstalowane zostało oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową. Wartość robót (wraz z nadzorem inwestorskim) wynosi 2 919 046,29 zł. Połowę tej kwoty stanowią środki z budżetu państwa, pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Powiatu Rypińskiego i budżetu gminy Wąpielsk. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Bydgoszczy. 

Roboty drogowe zakończyły się 15 października 2017 r.


4 5 6 

 

Obwodnica Rypina 

W związku ze zwiększaniem liczby podmiotów działających na terenie miasta oraz związanym z tym rosnącym natężeniem ruchu drogowego, z inicjatywy starosty rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego opracowano wstępną dokumentację przebiegu korytarza planowanej obwodnicy Rypina. Odcinek obwodnicy ma łączną długość 6,2 km i przebiega od skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 przez miejscowość Starorypin Prywatny, a w dalszej części do miejscowości Godziszewy (do skrzyżowania z drogą wojewódzką Rypin-Żuromin). W ramach prac remontowych, na trasie planuje się modernizację skrzyżowań, przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 33 (Kutno-Brodnica), wykonanie rowów odwadniających, a także działania mające na celu dostosowanie trasy do normatywnych parametrów dróg. Wskazany odcinek jest częścią docelowej trasy obwodowej miasta, na którą składają się także istniejące już trasy: Godziszewy-Dylewo oraz Głowińsk-Głowińsk, która zostanie zmodernizowana w 2018 r. Prace na drodze Godziszewy-Dylewo na odc. ponad 3 km wykonywane są przez firmę SKANSKA S.A. Wniosek na realizację zadania uzyskał dofi nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa. Prace obejmują m.in. usunięcie drzew, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, ułożenie geosiatki z włókien szklanych na całej szerokości nawierzchni, wykonanie chodników, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych zasilanego energią słoneczną i wiatrową, budowę oświetlenia hybrydowego, budowę barier ochronnych. Planowany termin zakończenia robót to 15 października 2017 r. Wartość robót (wraz z nadzorem inwestorskim) wynosi 3 350 852,99 zł. Budowa obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uczestników dróg, poprawę warunków środowiskowych, jak również zmniejszenie natężenia ruchu drogowego. Szacowana łączna wartość projektu to 16 900 000 zł, z czego 16 500 000 zł to koszty robót budowlanych, a 400 000 zł to kalkulowany koszt wykupu gruntów na potrzeby realizacji zadania. Starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński będzie podejmować rozmowy z władzami województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Rypin oraz gminy Rypin, mające na celu ustalenie poziomu partycypacji w kosztach budowy obwodnicy. Pełna dokumentacja zostanie opracowana w 2018 r., natomiast realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020. 


mapa 

Pozostałe inwestycje

W lipcu 2017 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem kolejnych dróg powiatowych. Prace polegały na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Trąbin-Dobre o długości 2,5 km, przebudowie drogi powiatowej Rakowo-Czyżewo-Rusinowo o długości 3,724 km oraz przebudowie drogi powiatowej Brzuze-Nadróż w miejscowości Żałe na odcinku 0,5 km. W ramach robót wykonano: czyszczenie nawierzchni asfaltowej oraz wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną. Prace prowadzone przez PRD Lipno zakończyły się 30 września 2017 r. Poza tym przeprowadzono remont 3,5 km drogi powiatowej Cetki-Balin, polegający na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej i grysów. Roboty wykonane zostały przez firmę PHU MAR-DAR z Makówca. Łączna wartość wymienionych wyżej prac wynosi 990  457,50 zł, a środki te w całości pochodzą z budżetu Powiatu.