PCPR 

Kierownik: Katarzyna Bilicka 

ul. Warszawska 38 A, 87 - 500 Rypin
tel./fax 54 280 36 41
e-mail: pcprrypin@poczta.fm

www.rypin.naszepcpr.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie jest samodzielną jednostką budżetową powiatu, podporządkowaną bezpośrednią Zarządowi Powiatu realizującą zadania własne powiatu, zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz inne nałożone przepisami prawa.​ Utworzone zostało na podstawie uchwały Nr 18/99  Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 stycznia 1999 r. 

W Centrum funkcjonują następujące działy:

Finansowy – Główny Księgowy,
- Zespół ds. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Centrum realizuje zadania w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności:

ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
uchwały nr 18/99 Rady Powiatu w Rypinie w sprawie powołania powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.


BAL BAL2
Bal Radości - największa impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie