Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie §7 uchwały nr 110/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020, publikuje się informacje o przeprowadzeniu konsultacji.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 28 sierpnia 2019 roku do 20 września 2019 roku  w następujących formach:
1) w formie ankiety – przyjmowania stanowisk w sprawie programu,                                                       

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

W konsultacjach udział wzięło osiem organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego. Przedstawiciele organizacji wyrazili swoje opinie  i uwagi w ankietach oraz podczas otwartego spotkania w dniu 12 września 2019 roku. Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 26 września 2019 roku zapoznał się z opiniami, propozycjami i uwagami organizacji pozarządowych i przyjął ostateczny projekt programu współpracy na rok 2020. Projekt skierowany został pod obrady Rady Powiatu w Rypinie.

Załączniki:

- Zestawienie uwag i wniosków

- Ostateczny projekt programu współpracy

 

ngo 

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 110/2019 z dnia 13 sierpnia 2019  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach wskazanego dokumentu.

Zgodnie z podjętą uchwałą konsultacje będą prowadzone w terminie od 28.08.2019 r. do 20.09.2019 r. w następujących formach:

1) w formie ankiety - przyjmowania stanowisk w sprawie programu,

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Projekt programu oraz ankieta opublikowane zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rypinie www.powiatrypinski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypinski.pl  oraz dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, biuro nr 109.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 (II piętro).

Uchwała Zarządu

Projekt Programu

Ankieta