Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Rypinie zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w otwartym konkursie ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Zarząd Powiatu w Rypinie może powołać 5 członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Rypinie lub osoby przez niego upoważnione oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. Zarząd Powiatu w Rypinie powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w biurze podawczym (parter). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych”

Termin składania dokumentów – do 26.03.2021 roku do godziny 13.00.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Rypinie zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Zarząd Powiatu w Rypinie może powołać 5 członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Rypinie lub osoby przez niego upoważnione oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. Zarząd Powiatu w Rypinie powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w biurze podawczym (parter). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą [Sport dzieci i młodzieży]”

Termin składania dokumentów – do 26.03.2021 roku do godziny 13.00.

Formularz zgłoszeniowy 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych

Uchwałą  nr 362/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2021 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert nr 3/2021 na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

 1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną    z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku do godz. 12.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (biuro podawcze – parter) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ochrona i promocji zdrowia oraz wspieranie osób niepełnosprawnych”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu nr 3/2021

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci  i młodzieży”

Uchwałą  nr 361/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2021 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert nr 2/2021 na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

 1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną    z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 kwietnia 2021 roku do godz. 12.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (biuro podawcze – parter) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Sport dzieci i młodzieży”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu nr 2/2021

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert