Informacja o możliwości składania ofert przez organizacje pozarządowe w trybie uproszczonym

Pragniemy poinformować, że składanie ofert w trybie uproszczonym (art. 19a) na realizację zadań publicznych Powiatu Rypińskiego    w 2018 roku będzie możliwe po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert zaplanowanych na rok 2018. Informacja o możliwości składania ofert w trybie uproszczonym wraz z wysokością środków finansowych w poszczególnych obszarach zadań priorytetowych, będzie opublikowana w II kwartale 2018 roku.
 

Procedura:
 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł.

  2. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej;

  2. W siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

  3. Na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;

  4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty;

  5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy;

  6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;

  7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

  8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.

Oferty należy składać za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie www.powiatrypinski.pl, (w formie elektronicznej a następnie w formie papierowej stanowiącej wydruk z generatora).