facebook
zadaj pytanie Staroście

Regulamin:

 1. Zadać pytanie Staroście mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Starosta udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania powiatu lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Starostę.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Starosta.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Starosta nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Justyna Szymaniak Kosińska
data dodania: 2018-02-01 10:51:44

Dzień dobry. Czy w Sarostwie udziala się porad prawnych i kto może z nich korzystać.?

Starosta Rypiński
data odpowiedzi: 2018-02-02 09:35:24

Dzień dobry, 
Pani Justyno zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 104 (I piętro), codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:30 do 15:30 świadczona jest pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub 
8) która jest w ciąży.
Ponadto w siedzibie Starostwa Powiatowego w poniedziałki i w czwartki w godz. 08.00-13.00 (pok.208, II piętro, Starostwo Powiatowe w Rypinie) interesantów przyjmuje  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Do kompetencji rzecznika należy: 
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

                                                                                                                                                                   Z poważaniem 

                                                                                                                                                                   Zbigniew Zgórzyńśki 
                                                                                                                                                                   Starosta Rypiński

krzysztof morawski
data dodania: 2017-10-13 21:04:47

zdałem egzamin na kartę rybacka do jakiego pokoju muszę się zgłosić i tu również rodzi się pytanie czy muszę być osobiście lub wypisać upoważnienie na tatę żeby mógł załatwić formalności

Starosta Rypiński
data odpowiedzi: 2018-02-02 09:36:30

Dzień dobry,

w celu wydania karty wędkarskiej należy zgłosić się do zastępcy kierownika Wydziału Środowiska i Nieruchomości Pani Joanny Dombrowskiej (pok. 103). Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Rypińskiego (http://bip.powiatrypinski.pl/wydanie-karty-wedkarskiej-karty-lowiectwa-podwodnego/) . Jeżeli nie będzie Pan dopełniał formalności osobiście, proszę o dołączenie pisemnego upoważnienia.

                                                                                                                                  Z poważaniem 

                                                                                                                                         Zbigniew Zgórzyński
                                                                                                                                     Starosta Rypiński