Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. (TFPK) został powołany uchwałą nr 1091/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 6 czerwca 2002 r. jako jeden ze sposobów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i promowania aktywności gospodarczej.Celem działania spółki jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz organizacjom pożytku publicznego (OPP) mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. O poręczenie TFPK mogą ubiegać się również nowo powstające firmy, tzw. Start Upy, które z uwagi na brak historii kredytowej oraz stosownych zabezpieczeń oczekiwanych przez banki, wymagają wsparcia w sposób szczególny.

Poza działalnością poręczeniową, Fundusz prowadzi doradztwo finansowe w zakresie działalności gospodarczej oraz jest organizatorem bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z Torunia i regionu.
TFPK ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki oraz leasing, z uwzględnieniem różnorodności tych instrumentów. Tak więc poręczeniem Funduszu mogą zostać objęte kredyty i pożyczki inwestycyjne oraz obrotowe, a także leasing operacyjny, finansowy i zwrotny.
Poręczenia Funduszu udzielane są w wysokości do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu nie więcej jednak niż 800 tys. zł. Poręczenie ma charakter terminowy i przyznawane jest na czas trwania zobowiązania, nie dłuższy niż 63 miesiące. Wniosek o poręczenie rozpatrywany jest bezpłatnie, a decyzja o zaangażowaniu TFPK w dane przedsięwzięcie zapada w ciągu 7 dni roboczych.
Poręczenia TFPK mogą być udzielane w przedmiocie finansowania przeznaczonego na, np:

·         zakup, leasing środków trwałych lub wyposażenia,
·         zakup materiałów, surowców do produkcji lub usług,
·         wydatki inwestycyjne obejmujących koszty budowy i remontów,
·         bieżącej działalności, w tym również wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy


Kierując się zasadą kreowania postaw przedsiębiorczych, Toruński Fundusz wspiera rozwój lokalnych firm niezależnie od branży, w której działają. Wniosek o poręczenie TFPK mogą złożyć wszyscy przedsiębiorcy (MŚP) poszukujący skutecznych zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań. Projekty proekologiczne oraz generujące nowe miejsca pracy mogą liczyć na dodatkowe preferencje.
Usługi Funduszu charakteryzuje wysoka jakość, szybkość realizacji oraz największa dostępność na rynku. TFPK współpracuje z 18 instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami pożyczkowymi. Pełna ich lista znajduje się na: www.tfpk.pl
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych jest niekomercyjną instytucją otoczenia biznesu i pierwszym funduszem doręczeniowym w województwie kujawsko-pomorskim. Głównymi udziałowcami Funduszu są Gmina Miasto Toruń oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostali udziałowcy to lokalne samorządy – powiaty i gminy z obszaru województwa, w tym Starostwo Powiatowe w Rypinie, które współpracuje z TFPK w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Kontakt:
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.
ul. Kopernika 27; 87-100 Toruń
Tel. 56 654 71 70; fax. 56 655 08 48
e-mail: fundusz@tfpk.pl
www.tfpk.pl
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30


Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
KRS: 0000225897
NIP: 956-21-38-642
Regon: 871 72 34 45

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa w dostępie do finansowania zewnętrznego.Celem działalności Spółki jest wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości, oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w szczególności przez ułatwianie dostępu do finansowania, szkoleń, doradztwa, infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.Został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest jego udziałowcem. K-PFP nie jest spółką komercyjną. Zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.Procedura udzielania pożyczki jest maksymalnie uproszczona. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską.Dzięki dokapitalizowaniu funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dz. 5.1.1) kapitał pożyczkowy z 12 milionów zwiększył się o kolejne 36 milionów. Pieniądze te trafią w formie pożyczek do przedsiębiorców z kujawsko-pomorskiego.Od początku istnienia Fundusz we współpracy z samorządami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami otoczenia biznesu uruchamia punkty informacyjne w całym województwie. Dziś jest ich prawie 30.
 

Toruń

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
godziny pracy: 7:30 – 15:30
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. (56) 622-71-62
e-mail: pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl
NIP: 9562138642 REGON: 871723445


Bydgoszcz

godziny pracy: 7:30 – 15:30
ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz
tel. (52) 349 30 17
tel.534 582 735


Grudziądz

godziny pracy: Czwartek 7:30-13.30
ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 461 20 72


Włocławek

godziny pracy: 7:30 – 15:30
ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
tel. (54) 231 55 79