Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2024 r. poz. 107)

zwołuję

 

III sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca (środa) 2024 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad III sesji VII kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Debata w sprawie raportu o stanie Powiatu Rypińskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rypinie wotum zaufania za rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 1).     

5.  Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Zarządu Powiatu za rok 2023.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie za rok 2023.

9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok (projekt uchwały – druk nr 2). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok (projekt uchwały – druk nr 3).   

12. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028 (projekt uchwały – druk nr 4),    

b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 (projekt uchwały – druk nr 5),

c) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2024 (projekt uchwały – druk nr 6),

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina (projekt uchwały – druk nr 7).

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

14. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

15. Zamknięcie obrad sesji.