Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2024 r. poz. 107)

zwołuję

LXXV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 27 marca (środa) 2024 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXXV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołów z LXXIII i LXXIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie za rok 2023.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Rypinie za rok 2023.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie za rok 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania   i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 1),     

b) Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2026 (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2024 (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania
z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej” (projekt uchwały – druk nr 4),

         e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028 (projekt uchwały – druk nr 5),

            f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 (projekt uchwały – druk nr 6),

            g) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok (projekt uchwały – druk nr 7).

8. Zamknięcie obrad sesji.