Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2024 r. poz. 107)

zwołuję

LXXI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 1 lutego (czwartek) 2024 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu w Rypinie za rok 2023.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 (projekt uchwały – druk nr 1).

5. Zamknięcie obrad sesji.