Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)

                                                              zwołuję

LXIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 5 września (wtorek) 2023 r.
o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Rypinie, Sierpcu, Lipnie i Golubiu Dobrzyniu.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023 (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt uchwały – druk nr 3),    

d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą (projekt uchwały – druk nr 5).

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.