Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)
zwołuję
L sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 28 września (środa) 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad L sesji VI kadencji Rady Powiatu.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Powiatu w Rypinie,
c) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu w Rypinie.
3. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Izby Rolniczej o działaniach Izby na terenie Powiatu Rypińskiego.
4. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za I półrocze 2022 r.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2022 r.
6. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (projekt uchwały – druk nr 1),
b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 (projekt uchwały – druk nr 2),
c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 3).
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie obrad sesji.