Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r., poz. 528, poz. 583)

zwołuję

 

XLIV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia (poniedziałek) 2022r.
o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38
, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLIV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za 2021 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie za rok 2021.

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2021.

6. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2022 z tytułu trwałego zarządu  przysługującego  Domowi Dziecka w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 2).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.