INFO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2020 r., poz. 920)

zwołuję

 

XXIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 21 października (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

     a) stwierdzenie kworum,

     b) przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

     c) przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych.

4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Rypiński w roku szkolnym 2019/2020.

5. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz pozostałych osób zobowiązanych na podstawie art. 25 c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

6. Podjęcie uchwał:

   a) Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia  a następnie odstąpienia od jego usunięcia (projekt uchwały – druk nr 1),

    b) Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (projekt uchwały – druk nr 2),

   c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 (projekt uchwały – druk nr 3),

    d) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2021 r. (projekt uchwały – druk nr 4),

    e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 (projekt uchwały – druk nr 5),

    f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 (projekt uchwały – druk nr 6).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.