Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r., poz. 511, poz. 1815, poz. 1571)

zapraszam

na XVII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XVII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

             a) stwierdzenie kworum,

             b) przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

             c) przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za rok 2019.

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie za rok 2019.

5. Informacja na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

6. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, (projekt uchwały – druk nr 2),

                 c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 r. (projekt uchwały – druk nr 3),

              d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024 (projekt uchwały – druk nr 4),

            e) Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. (projekt uchwały – druk nr 5).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.