Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r., poz. 511, poz. 1815)

zapraszam

XIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy  ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Projekcja filmu pt.: „Dom Kaźni 1939 – Rypin”. 

3. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Podjęcie uchwał:

     a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 1),

          b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 2),

          c) Uchwała w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 (projekt uchwały – druk nr 3),

          d) Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020 -2024. (projekt uchwały – druk nr 4)

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.