Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2020 roku

Uchwałą nr 142/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 listopada 2019 roku wybrana została do realizacji oferta Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w otwartym konkursie ofert nr 5/2019 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2020 roku. Uchwała z informacją na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypiński.pl w zakładce aktualności na stronie internetowej www.powiatrypinski.pl w zakładce aktualności oraz wywieszona zostały na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Uchwała nr 142/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie