informacja o sesji

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

zapraszam

na IX sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad IX sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pana Rafała Jaworskiego – Członka Zarządu Powiatu, Radnego Rady Powiatu Rypińskiego IV i V kadencji.

3. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) zatwierdzenie protokołu z VII i VIII sesji,

c) przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Informacja o naborze uczniów na rok szkolny 2019/2020.

5. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypińskie (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Nadróż 1, 87-515 Rogowo (projekt uchwały – druk nr 5),

f) Uchwała w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Kościuszki 51 (projekt uchwały – druk nr 6).

g) Uchwała w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 7).

h) Uchwała w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 8).

i) Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Rolnicze dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 9).

j) Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 10).

k) Uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 11).

l) Uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 12).

m) Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 13).

n) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 (projekt uchwały – druk nr 14).

o) Uchwała w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (projekt uchwały – druk nr 15).

p) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 16),

r) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 (projekt uchwały – druk nr 17),

s) w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 18).

6. Przedstawienie informacji przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadzór Wodny w Rypinie, Sierpcu i Golubiu-Dobrzyniu.

7Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Krzysztof Cegłowski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU w RYPINIE

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym obrady Sesji Rady Powiatu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Rypiński, mający swoją siedzibę przy ul. Warszawska 38 w Rypinie.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: nr tel. 542802432, email: ido@powiatrypinski.pl

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art  8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.