facebook
zadaj pytanie Staroście

W powiecie rypińskim funkcjonują 3363 podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność w różnych działach gospodarki narodowej. W przemyśle i przetwórstwie przemysłowym funkcjonuje 366 podmiotów gospodarczych. Wśród gałęzi przemysłu dominującą rolę odgrywa branża produkcji i obróbki wyrobów z metalu. Firmy i przedsiębiorcy funkcjonujący w tym sektorze specjalizują się w produkcji wysokiej jakości wyrobów i podzespołów z drutu, stali i aluminium: m. in. akcesoriów meblowych, ogrodzeń panelowych, wózków sklepowych, skrzyniopalet, zbiorników i konstrukcji stalowych. Gotowe produkty i podzespoły lokalnych firm z powodzeniem konkurują na rynku krajowym i rynkach zagranicznych stanowiąc ciekawą ofertę dla branży meblowej, wyposażenia sklepów i motoryzacyjnej. W przetwórstwie przemysłowym istotną rolę odgrywa branża rolno-spożywcza. Firmy i przedsiębiorcy funkcjonujący w tym obszarze specjalizują się w nowoczesnym przetwórstwie mleka oraz produkcji koncentratów spożywczych. 
Istotną częścią gospodarki powiatu jest sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W obszarze tym funkcjonuje 127 podmiotów. Dominującą rolę odgrywa szczególnie rolnictwo. Gospodarstwa rolne o zróżnicowanym areale specjalizują się w produkcji roślinnej i zwierzęcej (bydło, trzoda chlewna). Cechą charakterystyczną wyróżniającą produkcję rolniczą na tle regionu jest bardzo duża obsada zwierząt oraz specjalistyczne gospodarstwa posiadające nowoczesne chlewnie i obory.  

 

Nowoczesna obora w gospodarstwie rolnym                                    Podstrefa ekonomiczna widok z perspektywy firmy Cedrob         

  

wizyta Marszałka Wojewóztwa Kujawsko - Pomorskiego - Piotra Całbeckiego w Rypinie


Obszarem o największej ilości występowania podmiotów gospodarczych jest szeroko pojęty sektor usług. Funkcjonują w nim 2193 podmioty w następujących branżach: budownictwo (531), handel, usługi motoryzacyjne (1089), transport i gospodarka magazynowa (220), zakwaterowanie i gastronomia (52), informacja i komunikacja (34), obsługa nieruchomości (115), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (152). 
Na terenie powiatu rypińskiego działalność gospodarcza skupia się głównie w średnich, małych i mikro przedsiębiorstwach. Lokalni przedsiębiorcy rozwijając swoją działalność coraz częściej sięgają po dostępne środki z programów i funduszy Unii Europejskich. Również samorządy gminne i powiatowy starają się tworzyć warunki do rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorców oraz pozyskiwania nowych zewnętrznych inwestorów. Przykładem takich działań są inwestycje w infrastrukturę drogową, sieci wodno-kanalizacyjne, nowoczesne ekologiczne źródła energii (gaz ziemny), oraz wsparcie w postaci nowoczesnych instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), subsydiowane źródła wsparcia na rynku pracy (samozatrudnienie, staże). 
Istotnym czynnikiem, który będzie kształtował gospodarczy krajobraz powiatu w przyszłości jest inwestycja samorządowa polegająca na stworzeniu Rypińskiego Obszaru Gospodarczego Bielawki wchodzącego w skład Podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przygotowany uzbrojony teren inwestycyjny daje możliwość rozwoju już istniejących firm oraz pozyskiwania nowych inwestorów. Dodatkowym atutem zachęcającym do inwestowania w strefie jest możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z systemu zwolnień podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych.