facebook
zadaj pytanie Staroście

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2018 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań  z zakresu edukacji prawnej” w 2019 roku

Uchwałą nr 442/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 23 października 2018 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2018 roku.


Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych). Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2018 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym  regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej.

 

Regulamin konkursu nr 5/2018

Ramowy wzór umowy

Karta oceny oferty

Procedury

Generator ofert