Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 12 marca 2019 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

– konkursie ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

– konkursie ofert nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży”.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert w załączeniu poniżej.

Uchwała nr 47/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie

Uchwała nr 48/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy    ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w sekretariacie (II piętro). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych”

Termin składania dokumentów – do 1.03.2019 roku do godziny 14.00.

Ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury.

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy    ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w sekretariacie (II piętro). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury”

Termin składania dokumentów – do 1.03.2019 roku do godziny 14.00.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2019 w zakresie kultury

Uchwałą nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej Powiatu Rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną    z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – kultura”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Uchwała Zarządu nr 35/2019

Regulamin konkursu nr 4/2019

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych

Uchwałą nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej Powiatu Rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie osób niepełnosprawnych”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Uchwała Zarządu nr 34/2019

Regulamin konkursu nr 3/2019

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Uchwałą nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej Powiatu Rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ratownictwo i ochrona ludności”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Uchwała Zarządu nr 28/2019

Regulamin konkursu nr 1/2019

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”

Uchwałą nr 29/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 7 lutego 2019 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została w wysokości 21 274,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej Powiatu Rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Sport dzieci i młodzieży”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Uchwała Zarządu nr 29/2019

Regulamin konkursu nr 2/2019

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert

Rozstrzygnięcie konkursu nr 5/2018

Uchwałą nr 1/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 listopada 2018 roku wybrana została do realizacji oferta w otwartym konkursie ofert nr 5/2018 na powierzenie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2019 roku. Uchwała z informacją na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypiński.pl w zakładce aktualności na stronie internetowej www.powiatrypinski.pl w zakładce aktualności oraz wywieszona zostały na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Rypinie