facebook
zadaj pytanie Staroście

 

Opis projektu: 

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę 15 techników, 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 1 Liceum Plastycznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy  w terminie do 30 września 2019 roku. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 660 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego funkcjonujących w:

Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie,

Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rypinie (Liceum Plastyczne).

Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach - technik: ekonomista, logistyk, informatyk, mechatronik, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności, mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, mleczarstwa, cyfrowych procesów graficznych, geodeta, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, budownictwa, ZSZ: kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowe oraz Liceum Plastycznego - specjalność: reklama wizualna, projektowanie graficzne, fotografia artystyczna. Grupę docelową stanowią również nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczniowie zostaną objęci następującymi formami wsparcia: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności praktyczne uczniów, kursy i szkolenia warsztatowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych., wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia na uczelniach wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na konkretnym stanowisku pracy. Wszystkie formy wsparcia zostały zaplanowane na podstawie diagnoz przygotowanych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe zgodnie z listą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na realizację projektu Powiat Rypiński pozyskał środki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 w wysokości 1 635 825,00 zł. Wkład własny do projektu ustalony został na poziomie 15% środków kwalifikowanych i wynosi 288 675,00 zł.

Dokumenty:

Formularz zgłoszenia - ZS nr 2

Formularz zgłoszenia - ZS nr 3

Formularz zgłoszenia - ZS nr 4

Formulrz zgłoszenia - LP

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży

Załącznik nr 2 - wniosek

Załącznik nr 3 - oświadczenie