Zapraszam przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców na spotkanie poświęcone realizacji staży wakacyjnych dla uczniów szkół zawodowych naszego powiatu. Staże realizowane będą we współpracy z pracodawcami w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”.

Podczas spotkania omówione zostaną założenia projektowe oraz sposób organizacji staży w roku 2019.

Spotkanie odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38.

Projekt pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” realizowanym jest przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r.

Jarosław Sochacki

Starosta Rypiński