Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572)

zwołuję

LVIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia (środa) 2023 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu.
 2. Sprawy organizacyjne:
  a) stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,
  c) przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu w Rypinie.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie za rok 2022.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2022.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023, 2024 i 2025 (projekt uchwały – druk nr 1),
  b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt uchwały – druk nr 2),
  c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 3).
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.