Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 6/2023 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą

Uchwałą  nr 723/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert nr 6/2023 na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.). oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną    z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 roku do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (biuro podawcze – parter) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ochrona przyrody i ekologia”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu nr 6/2023

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert