Mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatny kurs „Projektowanie grafiki komputerowej".

Zapraszamy mieszkańców powiatu rypińskiego do udziału w bezpłatnym kursie „Projektowanie grafiki komputerowej”, który rozpoczyna się 27 listopada 2022 r. od godziny 8:00 w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie (tzw. Ekonomik).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 690 004 122 do 24.11.2022 r. do godziny 10:00.

W galerii zdjęć (poniżej) dostępny jest harmonogram spotkań.

Warunki udziału w projekcie

1. O udział w projekcie ubiegać się mogą wyłącznie osoby spełniające łącznie kryteria formalne:

1) osoby uczące się/pracujące/zamieszkujące (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,

2) osoby pracujące lub bezrobotne/bierne zawodowo, nieprowadzące działalności gospodarczej (za prowadzenie działalności gospodarczej uznaje się również zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej),

3) osoby w wieku 18 – 65 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).

4) osoby powyżej 65 roku życia, bez względu na ich status na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, o ile zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie,

5) osoby należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach2 i osoby powyżej 50 roku życia,

Kurs prowadzony jest w ramach projektu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.00.00; Innowacyjna edukacja, Działanie 10.04.00: Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.04.02: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.542.2020.

Projekt jest realizowany przez Beneficjenta: Powiat Włocławski z siedzibą we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-00 Włocławek oraz Partnerów: Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin oraz Powiat Rypiński z siedzibą w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.