Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526)

zwołuję

 

LIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 23 listopada (środa) 2022 r. o
godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38
, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji oświatowej o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2020/2021.

4. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego”.

5. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 1),     

            b) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Rypińskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, nadania statutu  i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 (projekt uchwały – druk nr 5),     

            f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 6).           

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

7. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.