Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań  z zakresu edukacji prawnej” w 2023 roku

Uchwałą  nr 661/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 2022 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2023 roku.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych). Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać  w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu  w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2022 roku do godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (biuro podawcze) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym  regulamin konkursu, link do generatora ofert, znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu nr 1/2023

Ramowy wzór umowy

Generator ofert