Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie §7 uchwały nr 644/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023, publikuje się informacje o przeprowadzeniu konsultacji.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 10 września 2022 roku do 23 września 2022 roku  w następujących formach:
1) w formie ankiety – przyjmowania stanowisk w sprawie programu,                                                      

 2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

W konsultacjach udział wzięło sześć organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego. Przedstawiciele organizacji wyrażali swoje opinie  i uwagi w ankietach oraz podczas otwartego spotkania w dniu 15 września 2022 roku.

Do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023 nie wniesiono żadnych uwag zarówno na spotkaniu konsultacyjnym jak również w złożonych przez organizacje pozarządowe ankietach do konsultowanego dokumentu.

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku zapoznał się z informacją o przeprowadzonych konsultacjach i przyjął ostateczny projekt programu współpracy na rok 2023. Projekt skierowany został pod obrady Rady Powiatu w Rypinie.

Załączniki:

Ostateczny projekt programu współpracy