Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526)

zwołuję

 

XLIX sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 12 września (poniedziałek) 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLIX sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwał:

         a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 1),     

            b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2022 (projekt uchwały – druk nr 2),

            c) Uchwała w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Rypiński (projekt uchwały –
druk nr 3),      

              d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (projekt uchwały – druk nr 4),           

            e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 (projekt uchwały – druk nr 5),      

            f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 6).            

4. Zamknięcie obrad sesji.