Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 644/2022 z dnia 26 sierpnia 2022  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2023, zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach wskazanego dokumentu.

Zgodnie z podjętą uchwałą konsultacje będą prowadzone w terminie od 10.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w następujących formach:

1) w formie ankiety - przyjmowania stanowisk w sprawie programu,

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Projekt programu oraz ankieta opublikowane zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rypinie www.powiatrypinski.pl                w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypinski.pl  oraz dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, biuro nr 115.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 (II piętro).

Projekt programu współpracy

Ankieta