Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526)

zwołuję

XLVIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia (środa) 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinnym domom dziecka (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka (projekt uchwały – druk nr 2),     

c) Uchwała  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 (projekt uchwały – druk nr 3),      

d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 4).          

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji.