Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 528, poz. 583)

zwołuję

 

XLVII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 27 lipca (środa) 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLVII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego SP ZOZ z siedzibą w Rypinie za 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2021 rok (projekt uchwały – druk nr 1).

5. Przedstawienie informacji przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Rypinie, Sierpcu, Lipnie i Golubiu Dobrzyniu.

6. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2022 (projekt uchwały – druk nr 2), 

b) Uchwała  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022-2032 (projekt uchwały – druk nr 3),

c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 4).

d) Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Miasta Rypin prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Rypina (projekt uchwały – druk nr 5).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.