Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z  2022 r., poz. 528, poz. 583)

zwołuję

 XLVI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 15 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji VI kadencji Rady Powiatu.
 2. Sprawy organizacyjne:
  a) stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Rypinie,
  c) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Rypinie.
 3. Debata w sprawie raportu o stanie Powiatu Rypińskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rypinie wotum zaufania za rok 2021 (projekt uchwały – druk nr 1)
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2021 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Zarządu Powiatu za rok 2021.
 7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za
  rok 2021.
 8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie za rok 2021.
 9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2021 rok (projekt uchwały – druk nr 2).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2021 rok (projekt uchwały – druk nr 3).
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwał:
  a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 4),
  b) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021  rok (projekt uchwały – druk nr 5),
  c) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 231,90 m² usytuowanego na parterze obiektu hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie przy ul. Dworcowej 11a wraz z wyposażeniem, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, stanowiącego własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin z dotychczasowym najemcą na okres 5 lat (projekt uchwały – druk nr 6),
  d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2022 (projekt uchwały – druk nr 7),
  e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 8),
  f) Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/219/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie i nadania statutu (projekt uchwały – druk nr 9).
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.