Podsumowanie działalności
Zarządu Powiatu w Rypinie
w roku 2021

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rypińskiego

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 r. poz. 528, poz. 583), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Raport opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rypinie, dostępny jest również w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, biuro nr 207 (II piętro).

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2021 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Rypinie w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 14.00

Zgodnie z zapisami ww. ustawy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady Powiatu według kolejności wpływu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 czerwca 2022 r. do godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 – Biuro Rady, pok.  207 (II piętro).

Raport i formularz zgłoszenia w załączeniu.

Raport (Skan)

Raport 

Formularz zgłoszenia