Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r., poz. 528, poz. 583)

zwołuję

 

XLV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 18 maja (środa) 2022r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38
, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie za rok 2021.

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2021.

6. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 -2032 (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 2).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.