DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej

LISPUS Marcin Dobek

działając w imieniu

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

informuje, że w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej zostaną przeprowadzone działania informacyjne

dotyczące przedsięwzięcia pn.:

"Budowa obwodnicy miasta Rypina – opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”

W ramach planowanych działań informacyjnych na stronach internetowych Wykonawcy (http://www.560.lispus.pl) oraz Gminy Rypin zamieszczono materiały informacyjne dotyczące proponowanych wariantów. Z rozwiązaniami projektowymi można zapoznać się także w Urzędzie Gminy Rypin, Urzędzie Miasta Rypin oraz Starostwie Powiatowym w Rypinie.

W załączeniu do udostępnionych materiałów informacyjnych zamieszczono również formularz wniosku, w którym poprzez wypełnienie gotowego druku będzie można składać pytania, uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Wypełniony i podpisany formularz należy składać w Urzędzie Gminy Rypin, Urzędzie Miasta Rypin oraz Starostwie Powiatowym w Rypinie lub wysłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz lub na adres e‑mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl od dnia 01.02.2022r. do dnia 28.02.2022r.

Załączniki:

Ulotka

Formularz Wniosku