Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368, poz. 2262, poz. 2459)

zwołuję

XLI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 12 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Głosowanie i dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 jako Przewodniczący Rady Powiatu będę prowadził sesję, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XLI sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Rypinie,

3. Podjęcie uchwały:

            a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2022 – 2032 (projekt uchwały – druk nr 1).

            b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022 (projekt uchwały – druk nr 2).

4. Zamknięcie obrad sesji.