Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038)

zwołuję

XXXV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 30 lipca (piątek) 2021 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego SP ZOZ z siedzibą w Rypinie za 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2020 rok (projekt uchwały – druk nr 1).

5. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 (projekt uchwały – druk nr 2).

6. Zamknięcie obrad sesji.