facebook
zadaj pytanie Staroście

28 gru
2018

20 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie, pod przewodnictwem Krzysztofa Cegłowskiego odbyła się III sesja Rady Powiatu w Rypinie.

Po stwierdzeniu kworum, uhonorowaniu stypendystów i przyjęciu proponowanego porządku obrad radni powiatowi podjęli uchwały w następujących kwestiach:

➡️ zmiany budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018,
➡️ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021,
➡️ wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2018 dla SP ZOZ w Rypinie,
➡️ powołania Komisji Statutowej,
➡️ delegowania radnych Powiatu Rypińskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
➡️ zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie,
➡️ zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie,
➡️ uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019,
➡️ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022.

Starosta Rypiński Jarosław Sochacki przedstawił sprawozdanie dotyczące działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Pełne teksty uchwał Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, składy komisji oraz protokoły z sesji Rady Powiatu znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym pod adresem strony internetowej: www.bip.powiatrypinski.pl