facebook
zadaj pytanie Staroście

27 lis
2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

zapraszam

na II sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 5 grudnia (środa2018 r. o godz. 140w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad II sesji VI kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 (projekt uchwały – druk nr 1),

b) zmiany uchwały nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 (projekt uchwały – druk nr 2),

c) ustalenia wynagrodzenia Starosty Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 3),

d) ustalenia diet radnych Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 4),

e) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt uchwały – druk nr 5),

f) ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt uchwały – druk nr 6),

g) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Środowiska (projekt uchwały – druk nr 7),

h) ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu (projekt uchwały – druk nr 8),

i) ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Pracy (projekt uchwały – druk nr9).

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Krzysztof Cegłowski

Przewodniczący Rady Powiatu