Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 920), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,
poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2327, poz. 2320, poz. 2401, poz. 2338, poz. 2361, poz. 1639, poz. 2275, z 2021 r. poz. 159, poz. 11, poz. 180)

zwołuję

 

XXVIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 24 lutego (środa) 2021 r. o godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Głosowanie i dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 jako Przewodniczący Rady Powiatu będę prowadził sesję, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za rok 2020.

4. Informacja na temat sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie za rok 2020.

6. Podjęcie uchwał:

          a) Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w latach 2021-2024 (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu  przysługującego  Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu (projekt uchwały – druk nr 2),

            c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021  (projekt uchwały – druk nr 3),

            d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021 -2024 (projekt                   uchwały – druk nr 4).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.