Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 920), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,
poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255)

zwołuję

 

XXVII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Głosowanie i dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 jako Przewodniczący Rady Powiatu będę prowadził sesję, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

3. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego”.

4. Omówienie Programu Naprawczego dla SP ZOZ w Rypinie.

5. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2021-2024 (projekt uchwały – druk nr 2),

         c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 3).

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

7. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

8. Zamknięcie obrad sesji.