Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 920), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXVI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 16 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Głosowanie i dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 jako Przewodniczący Rady Powiatu będę prowadził sesję, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV, XXV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w
I półroczu 2020r.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku  (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk-Głowińsk” (projekt uchwały – druk nr 5),

f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020r. (projekt uchwały – druk nr 6),

g) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 (projekt uchwały – druk nr 7),

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.