Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2020 r. poz. 920), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 13 listopada (piątek) 2020 r. o godz. 12.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Głosowanie i dyskusja odbędzie się poprzez system informatyczny. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 jako Przewodniczący Rady Powiatu będę prowadził sesję, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

    a) stwierdzenie kworum,

    b) przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

3. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego (projekt uchwały – druk nr 1).

                 b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 (projekt uchwały – druk nr 2),

                c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 (projekt uchwały – druk nr 3).

4. Zamknięcie obrad sesji.