Wyniki konsultacji rocznego programu współpracy

 

Na podstawie §7 uchwały nr 273/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2021, publikuje się informacje o przeprowadzeniu konsultacji.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 17 września 2020 roku do 30 września 2020 roku  w następujących formach:
1) w formie ankiety – przyjmowania stanowisk w sprawie programu,                                                       

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

W konsultacjach udział wzięło osiem organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego. Przedstawiciele organizacji wyrazili swoje opinie  i uwagi w ankietach oraz podczas otwartego spotkania w dniu 24 września 2020 roku. Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 7 października 2020 roku zapoznał się z opiniami, propozycjami i uwagami organizacji pozarządowych i przyjął ostateczny projekt programu współpracy na rok 2021. Projekt skierowany został pod obrady Rady Powiatu w Rypinie.

Załączniki:

- Zestawienie uwag i wniosków

- Ostateczny projekt programu współpracy