notes

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 273/2020 z dnia 2 września 2020  roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2021, zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach wskazanego dokumentu.

Zgodnie z podjętą uchwałą konsultacje będą prowadzone w terminie od 17.09.2020 r. do 30.09.2020 r. w następujących formach:

1) w formie ankiety - przyjmowania stanowisk w sprawie programu,

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Projekt programu oraz ankieta opublikowane zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rypinie www.powiatrypinski.pl                    w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatrypinski.pl  oraz dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, biuro nr 115.

Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego na otwarte spotkanie. W związku z pandemią wywołaną COVID-19 i wprowadzanymi obostrzeniami, o ostatecznym terminie spotkania poinformujemy na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

Projekt programu współpracy

Ankieta