sala

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2020 r., poz. 920)

zwołuję

 

XXI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 2 września (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Izby Rolniczej o działaniach Izby na terenie Powiatu Rypińskiego.

4. Podjęcie uchwał:

        a) Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rypińskiego na rok 2020 (projekt uchwały – druk nr 2),

            c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2020 (projekt uchwały – druk nr 3),

             d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020r. (projekt uchwały – druk nr 4),

            e) Uchwała  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2020-2024 (projekt uchwały – druk nr 5),

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.